༧རྒྱལ་དབང་ལྔ་བ་ཆེན་པོ་དང་བོན་གྱི་འབྲེལ་བའི་སྐོར་གླེང་བ།

འཆད་མཁན། ཁྲི་གཡུང་དྲུང་།

བཞུགས་གནས། རྒྱ་གར་སྨན་རི་དགོན་ཆེན།

ཆེད་ལས། དགེ་བཤེས།

 

གཏམ་བཤད་འདིར་༧རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་གཙོས་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་དང་། པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་ལས་གང་དག་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་འབྲེལ་བ་བྱུང་བ་དང་། དེ་ཡང་༧རྒྱལ་པཎ་རྣམ་གཉིས་ལས་གང་ཞིག་དག་གི་ཡབ་གཞིས་བོན་པོ་ཡིན་པ། སྐུ་ཕྲེང་གང་ཞིག་བོན་དང་འབྲེལ་བ་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཡོད་སྐོར་སོགས་གནད་ཆེའི་གཏམ་བཤད་ཅིག་ཡིན།

 

སྔོན་མ།
ལྡོང་ཕྱིང་གུར་བ་རྒྱལ་ལོ་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་རྩ་གཏོར་གཏོང་བཞིན་པའི་གསུང་བཤད་དེ་ཇར་མན་ནེའི་གསར་འགྱུར་ཏུ་ཐོན་པ།
རྗེས་མ།
རྒྱ་ནག་ཏུ་འཚོགས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་རིག་པའི་ཚོགས་འདུ་ཞེས་པ་དེའི་དམིགས་ཡུལ་དང་ངོ་བོ། མཇུག་འབྲས་དང་ཉེན་ཁ།

ལན་ཞོག

ཁྱེད་རང་གི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་འགྲེམ་སྤེལ་མི་བྱ། Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

keyboard_arrow_up