བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཐོག་མའམ་ཉེ་སྔོན་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར་དུ་བཏབ་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིག་པའི་དགོངས་འགྲེལ་གྱི་སྐོར།

དེ་རིང་གི་གངས་ལྗོངས་གླེང་སྟེགས་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་དུ། བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཐོག་མའམ་ཉེ་སྔོན་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར་དུ་བཏབ་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིག་པའི་དགོངས་འགྲེལ་དང་འབྲེལ་ནས། སྤྱི་ཚོགས་རིག་པའི་སྤྱི་དོན་དང་རྗེ་བདག་ཉིད་ཆེན་མོའི་ལྟ་དགོངས་ཀྱིས་འཛམ་གླིང་གི་སྤྱི་ཚོགས་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་དེ་ཇི་ལྟར་འཕེལ་རིམ་གསར་པ་ཞིག་ལ་ཁྲིད་གནང་མཛད་ཐུབ་ཡོད་པའི་སྐོར་ནས། ཀེ་ཐོ་ཡིས་སྤྱི་ཚོགས་རིག་པའི་དགོངས་འགྲེལ་གྱི་རྩོམ་པ་པོ་ལྡོང་ཕྱིང་གུར་བ་རྒྱལ་ལོ་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས་གནོངས།

གསར་འགོད་པ། ཀེ་ཐོ།

སྔོན་མ།
རྒྱལ་སྤྱིའི་གདེང་ཆ་དང་བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ།
རྗེས་མ།
ལ་དྭགས་སོགས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཁུལ་དུ་དར་བའི་གླིང་སྒྲུང་།

ལན་ཞོག

ཁྱེད་རང་གི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་འགྲེམ་སྤེལ་མི་བྱ། Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

keyboard_arrow_up