བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་རི་མོ་སོག་པོ་སྟག་ཁྲིད་ཀྱི་སྐོར། གཉིས་པ།

 ཆབ་མདོ་བློ་བཟང་ཤེས་རབ།

གཏམ་བཤད་འདིར་བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་རི་མོ་སོག་པོ་སྟག་ཁྲིད་ཀྱི་སྐོར་དང་འབྲེལ་བའི་སོག་པོ་ངོས་འཛིན་སོགས་གནད་ཆེའི་ཡིག་ཆ་སྣ་མང་ལ་དཔྱད་བསྡུར་ཧ་ཅང་ལེགས་པོ་གནང་ཡོད་པས་གསན་གཟིགས་གནང་གལ་ཆེ་ཞུའོ།།

སྔོན་མ།
བོད་ནི་གནའ་སྔ་མོ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་མིན་ཞེས་པའི་དེབ་ངོ་སྤྲོད། ༡༠༡
རྗེས་མ།
བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་རི་མོ་སོག་པོ་སྟག་ཁྲིད་ཀྱི་སྐོར། གསུམ་པ།

ལན་ཞོག

ཁྱེད་རང་གི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་འགྲེམ་སྤེལ་མི་བྱ། Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

keyboard_arrow_up