བོད་གཞིས་བྱེས་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་སྐྱོང་སྟངས་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་།

ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གིས་ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་དང་ཡུན་ནན་སློབ་ཆེན་སོགས་སུ་དགེ་རྒན་གྱི་ཕྱག་ལས་གནང་མྱོང་ཞིང་། ཁེ་ན་ཌ་ནས་སྤྱི་ཚོགས་རིག་པའི་འབུམ་རམས་པའི་སློབ་མཐར་ཕྱིན་ཏེ། ལོ་ཤས་སྔོན་བོད་ནས་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་བཙན་བྱོལ་ལ་ཕེབས་མཁན་རྒན་རྒྱལ་ལོ་ལགས་དང་མཉམ་དུ་བོད་གཞིས་བྱེས་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་སྐྱོང་སྟངས་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་།

 

སྔོན་མ།
ལྡོང་ཕྱིང་གུར་བ་རྒྱལ་ལོ་ལགས་སུ་བོད་ནང་གི་བཅའ་སྡོད་སློབ་གྲྭ་དང་མི་སེར་སྤེལ་བའི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་གིས་བཅར་འདྲི་བྱས་པ།
རྗེས་མ།
བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་འཕྲད་པའི་ཉེན་ཁ།

ལན་ཞོག

ཁྱེད་རང་གི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་འགྲེམ་སྤེལ་མི་བྱ། Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

keyboard_arrow_up