བོད་དང་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་སོགས་ལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་ཉེན་ཁ་གསར་པ།

ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གངས་ལྗོངས་གླེང་སྟེགས་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་དུ། འཛམ་གླིང་གི་སྒྲོམ་གཞིའི་འགྱུར་འགྲོས་དང་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འབྱོར་རིག་གསུམ་གྱི་གནས་སྟངས་གསར་པའི་འོག་ཏུ། རྒྱ་ནག་གི་བཙན་གནོན་བྱེད་བཞིན་པའི་བོད་དང་ཤར་ཏིར་ཀི་སི་ཐན་སོགས་ལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་ཉེན་ཁ་གསར་པ་དང་རེ་བ་གསར་བའི་སྐོར་ནས། རྩོམ་པ་པོ་ལྷ་སྡེ་གནམ་ལོ་ཡག་ལགས་ལ་ཀེ་ཐོ་ཡིས་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས་གནོངས།

གསར་འགོད་པ། ཀེ་ཐོ།

སྔོན་མ།
རྒྱལ་ཚང་སྙིང་བོ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱི་མཛད་རྗེས།
རྗེས་མ།
རྒྱལ་ཁབ་༡༦༡ནས་རྒྱ་ནག་ལ་བསམ་འཆར་༤༢༨ཕུལ་བ།

ལན་ཞོག

ཁྱེད་རང་གི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་འགྲེམ་སྤེལ་མི་བྱ། Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

keyboard_arrow_up