བོད་ནང་གི་བཅའ་སྡོད་སློབ་གྲྭའི་གནས་སྟངས།

དེ་རིང་གི་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་གི་གླེང་སྟེགས་ཀྱི་ལེ་ཚན་ནང་དུ་ཉེ་ཆར་ཨ་རིའི་སྐད་གྲགས་ཆེ་བའི་ནིའུ་ཡོག་དུས་བབ་གསར་ཤོག་སྟེང་བོད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་སྤྱི་ཚོགས་རིག་པ་བ་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་རྒྱལ་ལོ་ལགས་ཀྱིས་བོད་ནང་གི་བཅའ་སྡོད་སློབ་གྲྭའི་གནས་སྟངས་ཐད་ཀྱི་རྩོམ་ཡིག་ཅིག་སྤེལ་བ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ཁོང་གིས་བོད་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་བཟུང་ནས་བཙུགས་པའི་བཅའ་སྡོད་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་སློབ་གསོའི་མ་ལག་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་བརྗོད་པ་ལས་བོད་ཀྱི་བུ་ཕྲུག་ཚོར་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོ་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་མ་རེད་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་གསུང་བ་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལྕགས་མོ་འཚོས་ཁོང་ལ་བཅར་འདྲི་བྱས་བར་གསན་རོགས་གནོངས།

 

གསར་འགོད་པ།   ལྕགས་མོ་མཚོ།

 

སྔོན་མ།
བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་འཕྲད་པའི་ཉེན་ཁ།
རྗེས་མ།
རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་རིག་པ།

ལན་ཞོག

ཁྱེད་རང་གི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་འགྲེམ་སྤེལ་མི་བྱ། Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

keyboard_arrow_up