བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་གནས་བབ།

ཨེ་ཤེ་ཡང་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གླེང་མོལ་ལེ་ཚན་ནང་། བོད་ནང་འཚར་ལོངས་བྱུང་བའི་འབུམ་རམས་པ་ལྡོང་ཕྱིང་གུར་བ་རྒྱལ་ལོ་ལགས་་ཀྱིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མཐོང་སྣང་དང་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་གནས་བབ། བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་དང་ཕྱིའི་རོགས་རམ་ལ་རེ་བ་ག་རེ་གནང་གི་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་རྒྱལ་ལོ་ལགས་དང་མཉམ་དུ་ཨེ་ཤ་ཡའི་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་བོད་སྐད་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་གླེང་མོལ་ཞུས་པར་གསན་གཟིགས་གནང་རོགས་ཞུ

 

 

 

སྔོན་མ།
ལྡོང་ཕྱིང་གུར་བ་རྒྱལ་ལོ་མཆོག་གིས་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་གྱི་གསུང་བཤད། བོད་རང་དབང་སློག་ཕྲུག་ཚོགས་པའི་ཐད་གཏོང་།
རྗེས་མ།
ལྡོང་ཕྱིང་གུར་བ་རྒྱལ་ལོ་ལགས་སུ་བོད་ནང་གི་བཅའ་སྡོད་སློབ་གྲྭ་དང་མི་སེར་སྤེལ་བའི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་གིས་བཅར་འདྲི་བྱས་པ།

ལན་ཞོག

ཁྱེད་རང་གི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་འགྲེམ་སྤེལ་མི་བྱ། Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

keyboard_arrow_up