བོད་ཕྲུག་ཚོ་བཅའ་སྡོད་སློབ་གྲྭ་བཅུག་པའི་དོན་དངོས་གནད་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

དེ་རིང་གི་གངས་ལྗོངས་གླེང་སྟེགས་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་། ཉེ་སྔོན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་བྱིས་པ་ས་ཡ་གཅིག་ལྷག་བཅའ་སྡོད་སློབ་གྲྭར་འཇུག་བཞིན་འདུག་ཟེར་བ་དེ་ནི་རྒྱལ་ལོ་ཟེར་བའི་མི་སྒེར་གྱིས་ཁ་བྲལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཁྱབ་བྱས་བ་ཡིན་ཚུལ་བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་གྱི་ལམ་ནས་ཕྱི་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐད། གསར་འགོད་པ་ཀེ་ཐོ་ཡིས་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་ལྡོང་ཕྱིང་གུར་བ་རྒྱལ་ལོ་ལགས་དང་རྩོམ་པ་པོ་སངས་རྒྱས་སྐྱབས་གཉིས་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པར་གསན་རོགས་གནོངས།

གསར་འགོད་པ། ཀེ་ཐོ།

གསར་འགོད་པ། ཀེ་ཐོ།

སྔོན་མ།
བལ་པོའི་རྒྱལ་རབས་ལས་ལི་ཙཱ་བཱིའི་རྒྱལ་རབས་སྐོར།
རྗེས་མ།
བལ་པོའི་རྒྱལ་རབས། མ་ལ་རྒྱལ་རྒྱུད་ངོ་སྤྲོད།

ལན་ཞོག

ཁྱེད་རང་གི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་འགྲེམ་སྤེལ་མི་བྱ། Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

keyboard_arrow_up