བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས་དང་ཡིག་ཚང་གི་སྐོར། ཚན་པ་དང་པོ།

འཆད་མཁན། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རིག་པའི་འབུམ་རམས་པ་ཤ་བོ་རྟ་མགྲིན།

སྔོན་མ།
བོད་ནི་གནའ་སྔ་མོ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་མིན་ཞེས་པའི་དེབ་ངོ་སྤྲོད། ༡༩༣
རྗེས་མ།
བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ཨ་རིའི་མང་གཙོའི་གཟེངས་རྟགས་ཀྱི་གཏམ་བཤད།

ལན་ཞོག

ཁྱེད་རང་གི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་འགྲེམ་སྤེལ་མི་བྱ། Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

keyboard_arrow_up