བོད་རྒྱའི་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ད་ལྟའི་གནས་བབ།

དེ་རིང་གི་གངས་ལྗོངས་གླེང་སྟེགས་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་དུ། ཟི་ཝེ་ཟི་དོན་གཅོད་ཀྱི་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པའམ་ཡོ་རོབ་ཁུལ་གྱི་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པ་སངས་རྒྱས་སྐྱབས་ལགས་སུ། བོད་རྒྱའི་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ད་ལྟའི་གནས་བབ། འཛམ་གླིང་ལོ་རྒྱུས་ཁྲོད་ཀྱི་བོད་ཅེས་པ་བརྗོད་གཞིར་བཟུང་ནས་ཀེ་ཐོ་ཡིས་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས་གནོངས།

གསར་འགོད་པ། ཀེ་ཐོ།

སྔོན་མ།
དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་རྗེས་ཀྱི་བོད་དོན་གནས་བབ།
རྗེས་མ།
དྲུག་བཞིའི་ལས་འགུལ་དང་བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག

ལན་ཞོག

ཁྱེད་རང་གི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་འགྲེམ་སྤེལ་མི་བྱ། Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

keyboard_arrow_up