བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཅེས་པའི་བརྩམས་ཆོས་ཀྱི་སྐོར།

དེ་རིང་གི་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གངས་ལྗོངས་གླེང་སྟེགས་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་དུ། བོད་ཀྱི་དབྱངས་རྩོམ་པ་པོ་གྲགས་ཅན་དང་ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་འཇུག་པ་བ་ཡེ་མ་ཁྱེ་གཅོད་པ་ཐར་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ཡིག་གིས་བརྩམས་པའི་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཅེས་པའི་བརྩམས་ཆོས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཀེ་ཐོ་ཡིས་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས་གནོངས།

སྔོན་མ།
དྲུག་བཞིའི་ལས་འགུལ་དང་བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག
རྗེས་མ།
བོད་ནི་གནའ་སྔ་མོ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་མིན་ཞེས་པའི་དེབ་ངོ་སྤྲོད། ༡༤༡

ལན་ཞོག

ཁྱེད་རང་གི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་འགྲེམ་སྤེལ་མི་བྱ། Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

keyboard_arrow_up