ལ་དྭགས་སོགས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཁུལ་དུ་དར་བའི་གླིང་སྒྲུང་།

དེ་རིང་གི་གངས་ལྗོངས་གླེང་སྟེགས་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་དུ། ལ་དྭགས་སོགས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཁུལ་དུ་དར་བའི་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གླིང་སྒྲུང་གི་སྐོར། འཕགས་ཡུལ་ཝ་ར་ན་སི་ཧིན་དི་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱི་འབུམ་རམས་པ་གཅན་བཟོད་རྒྱམ་ལགས་ལ་ཀེ་ཐོ་ཡིས་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས་གནོངས།
གསར་འགོད་། ཀེ་ཐོ།

གསར་འགོད་། ཀེ་ཐོ།

སྔོན་མ།
བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཐོག་མའམ་ཉེ་སྔོན་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར་དུ་བཏབ་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིག་པའི་དགོངས་འགྲེལ་གྱི་སྐོར།
རྗེས་མ།
བོད་ནི་གནའ་སྔ་མོ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་མིན་ཞེས་པའི་དེབ་ངོ་སྤྲོད། ༡༣༦

ལན་ཞོག

ཁྱེད་རང་གི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་འགྲེམ་སྤེལ་མི་བྱ། Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

keyboard_arrow_up