སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གི་ཨ་རིའི་མང་གཙོའི་གཟེངས་རྟགས་ཀྱི་གཏམ་བཤད།

 

 

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས། ང་རང་མི་དཀྱུས་མ་ཞིག་ཡིན་ལ། ངས་གང་ཐུབ་ཀྱིས་༧གོང་ས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ཐུགས་དགོངས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་གི་ཡོད། ད་ལྟ་ང་ཚོར་གང་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་༧གོང་ས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་ཉག་ཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་རེད། ང་མི་སྒེར་གྱིས་ཁྱེད་ཅག་གི་རེ་བཞག་བཞིན་ལས་དོན་གཉེར་ཐུབ་མེད་ནའང་། ངས་མི་ལོ་ ༣༠ ལྷག་གི་རིང་ལ་གང་ཐུབ་ཀྱིས་བོད་མིར་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུབས་ཡོད་པས། ད་ལན་གྱི་གཟེངས་རྟགས་དེ་ནི་ངས་ཞབས་ཕྱི་བསྒྲུབ་ཡུལ་བོད་མི་དང་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཅས་ལ་ཕུལ་བ་ཡིན།

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནི་བཀའ་ཤག་དང་། ཁྲིམས་ཞིབ་ལྷན་ཁང་། ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཁང་སོགས་ལྡན་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དམངས་གཙོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་ཡིན་སྐོར་དང་། ད་ལྟ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གིས་བཅའ་སྡོད་སློབ་གྲྭ་བཙུགས་ནས། བོད་ཕྲུག་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་ཞིག་མངག་གཏོང་བྱེད་མུས་ཡིན་པའི་གནད་དོན་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དུ་སྲིད་ཇུས་སྣ་མང་ཞིག་ལག་བསྟར་བྱེད་མུས་རེད།

དམངས་གཙོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནང་མི་གཅིག་གི་ལས་དོན་ཁོ་ནས་ཡོང་ཐབས་བྲལ་བས། བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་བོད་མི་དང་། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་ལྷན་གཅིག་ཏུ་ལས་དོན་གཉེར་མཁན་གྱི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲི་ཞུ་བ་ཡོངས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་ཡིན་ཞེས་སོགས་གསུངས།

 

སྔོན་མ།
བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ཨ་རིའི་མང་གཙོའི་གཟེངས་རྟགས་ཀྱི་གཏམ་བཤད།
རྗེས་མ།
སོག་པོའི་རྟ་དམག་གིས་བོད་དུ་ཉི་ཧོང་གི་རལ་གྲི་ཀླད་ལ་གདེངས་པ་ཞེས་པའི་བརྩམས་ཆོས་ངོ་སྤྲོད། ཚན་པ་དང་པོ།

ལན་ཞོག

ཁྱེད་རང་གི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་འགྲེམ་སྤེལ་མི་བྱ། Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

keyboard_arrow_up