ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཁུལ་དུ་གནས་པའི་བོད་རིགས་ཀྱི་སྡེ་ཚོ་ཁག་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་ད་ལྟའི་གནས་བབ།

ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གངས་ལྗོངས་གླེང་སྟེགས་ཞེས་པའི་ནང་དུ། ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཁུལ་དུ་གནས་པའི་བོད་རིགས་ཀྱི་སྡེ་ཚོ་ཁག་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་ད་ལྟའི་གནས་བབ་ཀྱི་སྐོར་ནས་འཕགས་ཡུལ་ཝཱ་ཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ལོ་རྒྱུས་སློབ་དཔོན་དང་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རིག་པའི་འབུམ་རམས་པ་ཤ་བོ་རྟ་མགྲིན་ལགས་སུ་ཀེ་ཐོ་ཡིས་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས་གནོངས།

གསར་འགོད་པ། ཀེ་ཐོ།

སྔོན་མ།
བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས་དང་ཡིག་ཚང་གི་སྐོར། ཚན་པ་གསུམ་པ།
རྗེས་མ།
སོག་པོའི་རྟ་དམག་གིས་བོད་དུ་ཉི་ཧོང་གི་རལ་གྲི་ཀླད་ལ་གདེངས་པ་ཞེས་པའི་བརྩམས་ཆོས་ངོ་སྤྲོད། ཚན་པ་གཉིས་པ།

ལན་ཞོག

ཁྱེད་རང་གི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་འགྲེམ་སྤེལ་མི་བྱ། Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

keyboard_arrow_up