མོ་རང་ནི་གཞས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་ཉམས་ཞིབ་པ་ཞིག་མ་རེད།

བོད་ནང་གི་སློབ་གསོའི་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་རྒྱལ་པོ་ནས་ལྡོང་ཕྱིང་གུར་བ་རྒྱལ་ལོ་མཆོག་ལ་བཅར་འདྲི་བྱས་པ་ཞིག་ལ་གསན་གཟིགས་གནང་རོགས་ཞུ།

རྒྱལ་པོའི་བརྙན་ལམ་ནས་འདྲེན་བཀོད་བྱས།

སྔོན་མ།
བོད་ནི་གནའ་སྔ་མོ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་མིན།
རྗེས་མ།
རྒྱལ་སྤྱིའི་གདེང་ཆ་དང་བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ།

ལན་ཞོག

ཁྱེད་རང་གི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་འགྲེམ་སྤེལ་མི་བྱ། Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

keyboard_arrow_up