དབྱིན་ཇིས་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གླེང་བ།

འཆད་ཁྲིད། སངས་རྒྱས་སྐྱབས།

བཞུགས་གནས། སུ་པཎ།

ཆེད་ལས། བོད་རྒྱའི་གནད་དོན་སྐོར་གྱི་ཉམས་ཞིབ་པ་དང་རྩོམ་པ་པོ།

དབྱིན་བོད་དམག་འཁྲུག་ནི་བོད་ཀྱི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ནང་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེ་བའི་ལོ་རྒྱུས་དོན་རྐྱེན་ཞིག་ཡིན། ཡིན་ཡང་ལོ་རྒྱུས་དེའི་སྐོར་ལ་བོད་རང་གིས་བྲིས་པའི་ཡིག་ཆ་ཅུང་དཀོན་པ་དང་། དེ་བཞིན་ལོ་རྒྱུས་དོན་རྐྱེན་གྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་རྒྱུ་ཆ་ཧ་ཅང་དཀོན་པོ་ཡིན་པས་ལོ་རྒྱུས་དོན་རྐྱེན་འདི་ལ་ངོས་འཛིན་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་དཀའ་མོ་ཡིན། དེ་བཞིན་བོད་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་དམར་པོ་གཞུང་གིས་ལོ་རྒྱུས་དོན་རྐྱེན་འདི་ཆབ་སྲིད་དྲིལ་བསྒྲགས་དང་རྒྱལ་གཅེས་སློབ་གསོ་རུ་བསྒྱུར་པས། ལོ་རྒྱུས་དོན་རྐྱེན་འདི་ལ་སྔར་ལས་ལྷག་པས་རབ་རིབ་དང་། རྫུན་བཟོས་བྱས་པས་ད་ལྟ་བོད་པ་རང་གི་ནང་དུ་ཡང་ལོ་རྒྱུས་དོན་རྐྱེན་འདི་ལ་རྒྱ་ནག་གི་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་ཧོབ་རྒྱུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མི་ཉུང་ན། སྐབས་དེའི་མན་ཇུ་གཞུང་གི་གདོད་མའི་ཡིག་ཆ་དང་སྦྲེལ་ནས་དོན་རྐྱེན་འདི་ངོ་སྤྲོད་བྱས་ཡོད་ཅིང་། ལོ་རྒྱུས་ལ་དོ་སྣང་ཅན་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་རྣམ་པར་སྒེའུ་ཁུང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་འབྱེད་པར་འབད་བརྩོན་ཞུས་ཡོད་པས་ཕན་པར་སྨོན།

སྔོན་མ།
བལ་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་རབས་རིམ་བྱོན།
རྗེས་མ།
བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་སྤྱིའི་ཐོག་གླེང་མོལ།

ལན་ཞོག

ཁྱེད་རང་གི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་འགྲེམ་སྤེལ་མི་བྱ། Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

keyboard_arrow_up