བླ་མཁར་དྲ་ཚོམས་དང་། བསྒྲགས་པ་ཙི་ནའི་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་སྤྱི་དོན་ངོ་སྤྲོད་དང་པོ།

 འཆད་མཁན། གློག་ཞགས།

 བསྒྲགས་པ་ཙི་ནིའི་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་སྤྱི་དོན་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ཚན་པ་དང་པོ།

ཙི་ནའི་རྒྱལ་རབས་རྩ་ཚིག

ཞྭ་ཧྲང་དང་ནི་ནུབ་ཀྱི་ཀྲོའུ།།

ཤར་གྱི་ཀྲོའུ་ལ་གཉིས་སུ་དབྱེ༎

ཁྲུང་ཆིག་དང་ནི་ཀྲན་གོར་འབོད༎

ཚིན་ནི་གཅིག་གྱུར་ཧན་ལ་གཉིས༎

ཝེ་ཧྲུའུ་ཝུའུ་གསུམ་མཉམ་དུ་གནས༎

ཅིང་ལ་སྔ་རྗེས་གཉིས་སུ་ཤེས།།

ལྷོ་བྱང་རྒྱལ་རབས་ཁ་གཏད་ཡིན༎

སུའི་ཐང་བརྒྱུད་དེ་རབས་ལྔར་གྱེས༎

སུང་ཡོན་མེན་ཆིན་རྗེས་ལ་ནི༎

རྒྱལ་རབས་རྫོགས་པ་ཤེས་པར་བྱ༎

གོང་གི་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་ནས༎

གཅིག་དགུ་བཅུ་གཅིག་སྤྱི་དོན་ནོ༎

ཞྭ། 夏

ཧྲང་། 商

ཀྲོའུ། 周

ཚིན། 秦

ཧན། 汉

ཝེ། 魏

ཧྲུའུ། 蜀

ཝུའུ། 吴

སུའི།隋

ཐང་།唐

ཅིང་། 晋

སུང་། 宋

ཡོན། 元

མེན། 明

ཆིན།清

སྔོན་མ།
བོད་ནི་གནའ་སྔ་མོ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་མིན། ཞེས་པའི་དེབ་ངོ་སྤྲོད།  ༤༤
རྗེས་མ།
༄༅།  །གྲོང་གསེབ་དཔྱད་དཔེར་བླངས་པའི་ཞིབ་འཇུག

ལན་ཞོག

ཁྱེད་རང་གི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་འགྲེམ་སྤེལ་མི་བྱ། Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

keyboard_arrow_up